تابلو فرش اسب قهوای

Asb 45
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 105
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل