تابلو فرش گذر از اب عشایر

Photo 2017-03-02 17-41-56
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 85
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1395

بازگشت به قبل