تابلو فرش کوچه باغ

IMG 1067
عرض:
ارتفاع:
رنگ:
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل