تابلو فرش کعبه و اسماء خدا

(18)
عرض: 100
ارتفاع: 65
رنگ: 20
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل