تابلو فرش چارلی

50
عرض: 33
ارتفاع: 80
رنگ: 33
نوع چله: نخ
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1393

بازگشت به قبل