تابلو فرش چوپان

IMG 1092
عرض:
ارتفاع:
رنگ:
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل