تابلو فرش شش پري

IMG 1605
عرض: 130
ارتفاع: 85
رنگ: 180
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1392

بازگشت به قبل