تابلو فرش نواي ني

306
عرض: 110
ارتفاع: 75
رنگ: 130
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل