تابلو فرش مهریه عروس2

Photo 2017-02-02 18-38-44
عرض: 150
ارتفاع: 100
رنگ: 170
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل