تابلو فرش لورلوهاردی

2 copy
عرض: 80
ارتفاع: 50
رنگ: 35
نوع چله: نخ
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1393

بازگشت به قبل