تابلو فرش كلردشت

God
عرض: 120
ارتفاع: 80
رنگ: 89
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل