تابلو فرش كلا پاترال2

IMG 1607
عرض: 130
ارتفاع: 80
رنگ: 120
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1392

بازگشت به قبل