تابلو فرش غروب

IMG 1606
عرض: 50
ارتفاع: 70
رنگ: 90
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل