تابلو فرش علی اصغر

100
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 90
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1393

بازگشت به قبل