تابلو فرش عروس ونيز

IMG 1604
عرض: 145
ارتفاع: 90
رنگ: 155
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل