تابلو فرش سلاطین2

10
عرض: 70
ارتفاع: 110
رنگ: 170
نوع چله: ابریشم
رج شمار:55 رج
سال تولید: 1395

بازگشت به قبل