تابلو فرش سفره ایرانی

IMG 1091
عرض: 90
ارتفاع: 50
رنگ: 70
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل