تابلو فرش ده فرمان

IMG 1613
عرض: 120
ارتفاع: 80
رنگ: 90
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1390

بازگشت به قبل