تابلو فرش دختراسب سوار1

55567
عرض: 80
ارتفاع: 60
رنگ: 32
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل