تالو فرش خیابان شانزلیزه

Photo 2017-02-02 18-33-04
عرض: 150
ارتفاع: 100
رنگ: 170
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1395

بازگشت به قبل