تابلو فرش امام خمینی

Amam
عرض: 50
ارتفاع: 70
رنگ: 30
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل