تابلو فرش گله اسب

Carpets herd of horses
عرض: 80
ارتفاع: 60
رنگ: 90
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل