تابلو فرش وانیکاد فیروزی 1

1
عرض: 100
ارتفاع: 70
رنگ: 85
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل