تابلو فرش قایق سوار

Photo 2016-04-04 18-44-00
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 98
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل