تابلو فرش شکار بچه شیر

Photo
عرض: 150
ارتفاع: 100
رنگ: 170
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل