تابلو فرش باغ توت

Photo 2016-04-04 18-41-17
عرض: 150
ارتفاع: 100
رنگ: 130
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1394

بازگشت به قبل