تابلو فرش اذرخش

Azarahgsh
عرض: 70
ارتفاع: 100
رنگ: 87
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل