تابلو فرش اتاترك

IMG 1202
عرض: 50
ارتفاع: 70
رنگ:
نوع چله: ابریشم
رج شمار:50 رج
سال تولید: 1391

بازگشت به قبل