قبول کلیه سفارشات بافت عکس‌های شخصی

خدمات

۱- تابلوفرش‌های کامپیوتری و دست‌باقت

۲- تولید تابلوفرش‌های کامپیوتری و دستبافت

۳- بافت تابلوفرش‌های شخصی

۴- بافت هر گونه اثر نقاشی

۵- بافت مناظر طبیعی